Om Falu Vapen Färg AB

Historik

Falu Vapen Färg AB ingår i kon­cer­nen AB Röt­mo­taverken vars bolag bil­dades 1926. Bolags­bil­darna var fem her­rar med anknyt­ning till byg­g­bran­schen. Deras affär­sidé var att utveckla och tillverka pro­duk­ter för att sky­dda trä­fasader eller som de sade “mota röta” – därav nam­net Röt­mo­taverken. Bolaget har allt sedan starten haft sitt huvud­säte i Hosjö strax utan­för Falun. Redan från starten har vi gjort färger för hus­fasader. Redan under mit­ten av trettio-talet utveck­lade vi färg för applicer­ing på met­all, vilket idag är en av våra två huvud­näringar med kun­der i fram­förallt verk­stadsin­dus­trin. Sedan 2005 har affär­som­råderna indus­tri– och hus­färger bolagis­er­ats. Indus­trifär­grörelsen bedrivs i AB RÖA och hus­färgsrörelsen i Falu Vapen Färg ABAB Röt­mo­taverken är moder­bo­laget till det två affärs­dri­vande bolagen.

Idag

Bolaget bedriver egen utveck­ling, pro­duk­tion och försäljn­ing. Verk­samheten är kvalitetsstyrd enligt ISO 9001 och miljöstyrd enligt ISO 14001 samt tred­jeparts cer­ti­fierad. Vår utveck­ling, pro­duk­tion och övrig verk­samhet bedrivs med led­stjär­nan att den skall ge en låg miljö­be­last­ning. Där­för är pro­duk­tutveck­ling fram­förallt inrik­tad på vat­ten­burna sys­tem.
Våra affär­som­rå­den är färger för indus­triell mål­ning på met­all (AB RÖA),samt färger för trä­fasader (Falu Vapen Färg AB).
Vår  affär­sidé när det gäller färger för trä­fasader är att tillverka “Färger som andas” som låter träet ventilera då våra färger inte ger några täta färgskikt.
Förde­larna för kun­den är flera men fram­för allt “min­dre arbete till lägre kost­nad” Med våra färgtyper Falu Vapen Slam­färg, Falu Vapen Röd­färg och Falu Vapen Falu Fasad räcker det oftast (beroende på kulör) att måla 2 ggr på nytt virke och efter 5–8 år bät­tringsmåla med en strykn­ing. Förar­betet består av att borsta bort lös färg samt tjocka färgskikt dvs inget tid­skrä­vande skrapning och/eller ny grundmålning.

Framtiden

Vår strategi för att möta framti­den är att vara flex­i­bla och nyfikna. Att vara öppna för dagens san­ningar kanske inte alls är mor­gonda­gens. Vi tror att framti­den lig­ger i att samar­beta ännu mera med både kun­der och lever­an­törer. Att ta till vara den kun­skap som våra kun­der och lever­an­törer besit­ter sam­tidigt att ge ifrån av vår kun­skap – det är det mest effek­tiva sät­tet vi ser att möta framti­den. Vi kom­mer att samar­beta både nu och i framti­den med alla som har något att tillföra oss i vår strä­van att ge våra kun­der ytbe­han­dling med hög kval­ité, på ett kost­nad­sef­fek­tivt och miljörik­tigt sätt. Våra färger är alla vattenburna och ska målas i få och tunna skikt, vilket ligger i linje med de nya miljömålen inom EU.