Om Falu Vapen Färg AB

Historik

Falu Vapen Färg AB ingår i kon­cer­nen AB Röt­mo­taverken vars bolag bil­dades 1926. Bolags­bil­darna var fem her­rar med anknyt­ning till byg­g­bran­schen. Deras affär­sidé var att utveckla och tillverka pro­duk­ter för att sky­dda trä­fasader eller som de sade “mota röta” – därav nam­net Röt­mo­taverken. Bolaget har allt sedan starten haft sitt huvud­säte i Hosjö strax utan­för Falun. Redan från starten har vi gjort färger för hus­fasader. Redan under mit­ten av trettio-talet utveck­lade vi färg för applicer­ing på met­all, vilket idag är en av våra två huvud­näringar med kun­der i fram­förallt verk­stadsin­dus­trin. Sedan 2005 har affär­som­råderna indus­tri– och hus­färger bolagis­er­ats. Indus­trifär­grörelsen bedrivs i AB RÖA och hus­färgsrörelsen i Falu Vapen Färg ABAB Röt­mo­taverken är moder­bo­laget till det två affärs­dri­vande bolagen.

Idag

Bolaget bedriver egen utveck­ling, pro­duk­tion och försäljn­ing. Verk­samheten är kvalitetsstyrd enligt ISO 9001 och miljöstyrd enligt ISO 14001 samt tred­jeparts cer­ti­fierad. Vår utveck­ling, pro­duk­tion och övrig verk­samhet bedrivs med led­stjär­nan att den skall ge en låg miljö­be­last­ning. Där­för är pro­duk­tutveck­ling fram­förallt inrik­tad på vat­ten­burna sys­tem.
Våra affär­som­rå­den är färger för indus­triell mål­ning på met­all (AB RÖA),samt färger för trä­fasader (Falu Vapen Färg AB).
Vår  affär­sidé när det gäller färger för trä­fasader är att tillverka “Färger som andas” som låter träet ventilera då våra färger inte ger några täta färgskikt.
Förde­larna för kun­den är flera men fram­för allt “min­dre arbete till lägre kost­nad” Med våra färgtyper Falu Vapen Röd­färg och Falu Vapen Falu Fasad räcker det oftast (beroende på kulör) att måla 2 ggr på nytt virke och efter 5–8 år bät­tringsmåla med en strykn­ing. Förar­betet består av att borsta bort lös färg samt tjocka färgskikt dvs inget tid­skrä­vande skrapning och/eller ny grundmålning.

Framtiden

Vår strategi för att möta framti­den är att vara flex­i­bla och nyfikna. Att vara öppna för dagens san­ningar kanske inte alls är mor­gonda­gens. Vi tror att framti­den lig­ger i att samar­beta ännu mera med både kun­der och lever­an­törer. Att ta till vara den kun­skap som våra kun­der och lever­an­törer besit­ter sam­tidigt att ge ifrån av vår kun­skap – det är det mest effek­tiva sät­tet vi ser att möta framti­den. Vi kom­mer att samar­beta både nu och i framti­den med alla som har något att tillföra oss i vår strä­van att ge våra kun­der ytbe­han­dling med hög kval­ité, på ett kost­nad­sef­fek­tivt och miljörik­tigt sätt. Våra färger är alla vattenburna och ska målas i få och tunna skikt, vilket ligger i linje med de nya miljömålen inom EU.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om vår intigritetspolicy.

SVÅRT ATT BESTÄMMA KULÖR?

Här kan du själv välja bland några av våra vanligaste kulörer. Välj en färgruta ovan för att byta kulör på huset.