FALU STAKETFÄRG

staketfärg

Information

  • Helmatt
  • Fäster på hyvlat virke
  • Låter virket andas
  • Finns i storleken 4l

Filer

Helmatt staketfärg som andas

Falu Staketfärg är en helmatt alkydoljeburen emulsionsfärg avsedd för att måla på staket. Färgen ”andas” och låter på det viset fukt som tränger in ventileras ut genom färgfilmen utan att man riskerar blåsor och krackeleringar.

Målningsråd

Använd­ning­som­råde
Målning av staket (rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel).

Vi avråder att måla med den Faluvita kulören på tryckimpregnerat virke, då vissa impregneringsvätskor kan påverkar kulören.

Faluvit kulör skall endast användas på nytt virke eller på staket målat sedan tidigare i vit kulör.

För­be­han­dling
Nytt virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm och säkerställ målningsbart underlag. Nytt tryckim­preg­n­erat virke ska varit väderutsatt minst 12 månader innan målning, fab­riks­grun­dat virke med en fet grund­färg är olämpligt som under­lag.

Tidi­gare målad yta: Borsta ner all löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att fasaden är helt torr innan mål­ning, högst en fuk­thalt av 17%.
Vid osäk­er­het om under­laget läm­par sig för färgen, rådgör då med Din färghandlare.

 

Mål­ning

Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma ytor eller i direkt solsken. Rör om fär­gen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt förtunnad färg med 10 % vatten. Tidi­gare målat staket med Falu Vapen Staketfärg, Fasad­färg eller Slam­färg färdigstryk med en eller två strykningar till full täck­n­ing. Måla tunt och inar­beta fär­gen väl till god täck­n­ing och måla hela pan­el­brä­dans längd ”vått i vått”. Färgen får ej bygga tjocka skikt.Falu 

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om vår intigritetspolicy.

SVÅRT ATT BESTÄMMA KULÖR?

Här kan du själv välja bland några av våra vanligaste kulörer. Välj en färgruta ovan för att byta kulör på huset.